Lifestyle

Kto może zostać zwolniony z opłaty abonamentowej RTV? Sprawdź, czy kwalifikujesz się do ulgi!

Zaktualizowano

Photo by Possessed Photography on Unsplash

Abonament RTV to opłata, którą większość z nas płaci co miesiąc. Chociaż dla wielu osób jest to niezbyt wysoki wydatek, dla niektórych może stanowić realny problem finansowy. Na szczęście nie każdy musi opłacać abonament radiowo-telewizyjny. Jeśli należysz do jednej z wybranych grup, to możesz zostać całkowicie zwolniony z tej opłaty. Sprawdź, czy ulga dotyczy Ciebie!

Podstawa prawna opłat abonamentowych

Opłaty abonamentowe RTV reguluje ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Określa ona m.in. wysokość stawek, sposób wnoszenia opłat oraz katalog zwolnień. Dodatkowo kwestie abonamentu RTV precyzują akty wykonawcze do tej ustawy, m.in. rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Wysokość opłat abonamentowych w 2023 roku

W 2023 roku miesięczna opłata abonamentowa RTV za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi 27,30 zł. Za używanie wyłącznie odbiornika radiofonicznego opłata miesięczna wynosi 8,70 zł.

Opłatę uiszcza się z góry do 25. dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy. Przewidziane są zniżki przy opłacaniu abonamentu za dłuższy okres.

Kto może ubiegać się o zwolnienie z opłaty abonamentowej RTV?

Oto grupy osób, które na mocy ustawy mogą ubiegać się o całkowite zwolnienie z opłaty abonamentowej RTV:

 • Osoby powyżej 75. roku życia
 • Osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej
 • Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji
 • Osoby niewidome lub niesłyszące
 • Osoby o niskich dochodach (spełniające kryterium dochodowe do zasiłku rodzinnego)
 • Emeryci i renciści z niskim świadczeniem (do 50% przeciętnego wynagrodzenia)
 • Podopieczni domów pomocy społecznej

Aby skorzystać ze zwolnienia, trzeba złożyć stosowne dokumenty i oświadczenie w urzędzie pocztowym. Zwolnienie obejmuje okres od następnego miesiąca po spełnieniu wymogów formalnych.

Jak ubiegać się o zwolnienie z opłaty abonamentowej RTV?

Aby uzyskać zwolnienie z opłaty abonamentowej RTV, należy:

 1. Zarejestrować odbiornik RTV na własne nazwisko w urzędzie pocztowym.
 2. Złożyć wniosek o zwolnienie wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do danego zwolnienia.
 3. Złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do zwolnienia z opłaty abonamentowej RTV.

Dokumenty należy złożyć w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, czyli Poczty Polskiej. Zwolnienie przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniono wymogi formalne w urzędzie pocztowym.

Jakie dokumenty należy złożyć aby uzyskać zwolnienie z opłaty abonamentowej RTV?

W zależności od podstawy zwolnienia, trzeba przedstawić w urzędzie pocztowym odpowiednie dokumenty:

 • Osoby niepełnosprawne - orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, o niezdolności do pracy lub o stopniu niepełnosprawności.
 • Osoby niewidome lub niesłyszące - odpowiednie orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie.
 • Emeryci i renciści - decyzja o przyznaniu świadczenia i jego wysokości.
 • Korzystający z pomocy społecznej - decyzja o przyznanym świadczeniu.

Ponadto należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do danego zwolnienia z opłaty abonamentowej RTV.

Jakie kary grożą za niepłacenie abonamentu RTV?

Osoby używające nieopłacanych i niezarejestrowanych odbiorników RTV muszą liczyć się z karami finansowymi. Poczta Polska regularnie przeprowadza kontrole w tym zakresie.

Za używanie niezarejestrowanego odbiornika RTV nakłada się karę w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty (obecnie 819 zł za telewizor i 261 zł za radio). Możliwe jest także wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez Pocztę Polską celem wymuszenia rejestracji.

Nieopłacanie w terminie należnego abonamentu RTV również skutkuje naliczaniem odsetek w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

Dlatego korzystając z odbiornika RTV warto wywiązywać się z obowiązków abonamentowych lub skorzystać ze zwolnienia, jeśli się do niego kwalifikujemy. Pozwoli to uniknąć dotkliwych kar finansowych.

Zobacz więcej pod adresem: https://www.gov.pl/web/krrit/kto-jest-zwolniony-z-oplat-abonamentowych